തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്

ക്രമ നം. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് മെമ്പർമാരുടെ എണ്ണം
1 ഓച്ചിറ 17
2 കുലശേഖരപുരം 23
3 ക്ളാപ്പന 15
4 തഴവ 22
5 മൈനാഗപ്പള്ളി 22
6 ആലപ്പാട് 16
7 തൊടിയൂര്‍ 23
8 ശാസ്താംകോട്ട 19
9 വെസ്റ് കല്ലട 14
10 ശൂരനാട് സൌത്ത് 16
11 പോരുവഴി 18
12 കുന്നത്തൂര്‍ 17
13 ശൂരനാട് നോര്‍ത്ത് 18
14 ഉമ്മന്നൂര്‍ 20
15 വെട്ടിക്കവല 21
16 മേലില 15
17 മൈലം 20
18 കുളക്കട 19
19 പവിത്രേശ്വരം 19
20 വിളക്കുടി 20
21 തലവൂര്‍ 20
22 പിറവന്തൂര്‍ 21
23 പട്ടാഴി വടക്കേക്കര 13
24 പട്ടാഴി 13
25 പത്തനാപുരം 19
26 കുളത്തൂപ്പുഴ 20
27 ഏരൂര്‍ 19
28 അലയമണ്‍ 14
29 അഞ്ചല്‍ 19
30 ഇടമുളയ്ക്കല്‍ 22
31 കരവാളൂര്‍ 16
32 തെന്മല 16
33 ആര്യങ്കാവ് 13
34 വെളിയം 19
35 പൂയപ്പള്ളി 16
36 കരീപ്ര 18
37 എഴുകോണ്‍ 16
38 നെടുവത്തൂര്‍ 18
39 പെരിനാട് 20
40 കുണ്ടറ 14
41 കിഴക്കേ കല്ലട 15
42 പേരയം 14
43 മണ്‍റോതുരുത്ത് 13
44 പനയം 16
45 തെക്കുംഭാഗം 13
46 ചവറ 23
47 തേവലക്കര 23
48 പന്‍മന 23
49 നീണ്ടകര 13
50 തൃക്കരുവ 16
51 മയ്യനാട് 23
52 തൃക്കോവില്‍വട്ടം 23
53 കൊറ്റങ്കര 21
54 ഇളംപള്ളൂര്‍ 21
55 പൂതക്കുളം 18
56 കല്ലുവാതുക്കല്‍ 23
57 ചാത്തന്നൂര്‍ 18
58 ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ 20
59 നെടുമ്പന 23
60 ചിതറ 23
61 കടയ്ക്കല്‍ 19
62 ചടയമംഗലം 15
63 ഇട്ടിവ 21
64 വെളിനല്ലൂര്‍ 17
65 ഇളമാട് 17
66 നിലമേല്‍ 13
67 ചിറക്കര 16
68 കുമ്മിള്‍ 14
Total 1234