തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020 || 2015|| 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 151 169 320 10 30
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 941 1116 2057 121 276
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1293 1555 2848 58 207
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 145 182 327 4 31
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7181 8687 15868 774 1812
1200 21865 9711 11709 21420 967 2356