തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020 || 2015|| 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 157 174 331 12 50
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 941 1121 2062 133 391
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1386 1673 3059 73 376
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 187 226 413 6 48
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7204 8722 15926 839 2372
1200 21865 9875 11916 21791 1063 3237