തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020 || 2015|| 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 157 174 331 13 55
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 938 1120 2058 131 389
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1392 1683 3075 73 384
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 187 226 413 6 48
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7205 8729 15934 845 2442
1200 21865 9879 11932 21811 1068 3318