തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 6 6 0 0 0 0 12
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 61 57 7 4 1 2 132
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 60 3078 24 23 1 1 0 0 49
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 5 414 1 3 0 0 0 0 4
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 978 15962 400 359 38 28 6 6 837
1209 21865 492 448 46 33 7 8 1034