വിലാസം

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്

ശ്രീ. എം‌.വി. ഗോവിന്ദൻ
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് - അഞ്ചാം നില 
റൂം നമ്പര്‍ 501 സി
ഇ-മെയില്‍ : min.lsgd@kerala.gov.in

ശാരദ ജി മുരളീധരന്‍ ഐ എ എസ്
അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
റൂം നമ്പര്‍ 403, നാലാം നില, സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ് 1,
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ :0471 2518163
മെയില്‍ : acs.lsgd@kerala.gov.in

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടര്‍
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്,
അഞ്ചാം നില, സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്,
കവടിയാര്‍ പി ഓ, തിരുവനന്തപുരം 695003

ഡോ: പി കെ ജയശ്രീ
പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മന്ദിരം, മ്യൂസിയം (പിഒ), തിരുവനന്തപുരം.
ഫോണ്‍ : 0471-2323286, 2321350, 2321053 , 2321280, 2321054  ഫാക്സ് : 0471-2323286, 2321350, 2321053
ഇ-മെയില്‍ - directorofpanchayat@gmail.com

നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്‍ 
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ :0471-2318896, 0471-2312886, ഫാക്സ് : 0471-2325708,
ഇ-മെയില്‍ - duatvpm@gmail.com

ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്‍, ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റ് 
സ്വരാജ് ഭവന്‍ നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ :0471-2313882, 0471-2314526, ഫാക്സ് 0471-2317214 
ഇ-മെയില്‍ - crdkerala@gmail.com

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ 
സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് (നാലാം നില), 
യൂണിവേഴ്സിറ്റി.പി.ഒ., പാളയം ,തിരുവനന്തപുരം - 34
ഫോണ്‍ : ഓഫീസ്.0471-2333542, 0471-2330546,0484-2430703
ഇ-മെയില്‍ - ombudsmanlsgi@gmail.com

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രൈബ്യൂണല്‍
ട്രിഡ ബില്‍ഡിംഗ്, റി ഹാബിലിറ്റേഷന്‍ ബ്ളോക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം - 37
ഫോണ്‍ :    0471-2478394, 0471 2578449, 9447768394

സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണര്‍
കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ഓഫീസ് കോംപ്ലക്സ്, തിരുവനന്തപുരം - 33 
ഫോണ്‍ : 0471-2328157, 2320348
ഇ-മെയില്‍ - electionker@sify.com

ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ 
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ), തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ : 0471-2721447, 0471-2726677
ഇ-മെയില്‍ - ctpkeralam@yahoo.co.in

ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മന്ദിരം (ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ്), തിരുവനന്തപുരം - 33
ഫോണ്‍ : 0471-2324951 
ഇ-മെയില്‍ - celsgd@kerala.gov.in 

സ്റ്റേറ്റ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 
റൂംനമ്പര്‍ .306.എ 
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ്- മൂന്നാം നില 
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2335413, 2518886 
ഇ-മെയില്‍ spaokerala@gmail.com

ശുചിത്വ മിഷന്‍ 
സ്വരാജ് ഭവന്‍ നന്തന്‍കോട്,കവടിയാര്‍ (പി ഒ) തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ : 0471-2339831, 2327730, Fax:0471-2326334
ഇ-മെയില്‍ - suchitwamission1@gmail.com

കില 
മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് പി.ഒ, തൃശ്ശൂര്‍ ‍- 680 581 
ഫോണ്‍ : +91-487-2207000,2201312, : +91-487-2201062,
ഇ-മെയില്‍ - info@kila.ac.in 

കുടുംബശ്രീ, സംസ്ഥാന ദാരിദ്ര്യ നിര്‍മ്മാര്‍ജ്ജന മിഷന്‍
ട്രിഡ റിഹാബിലിറ്റേഷന്‍ ബിള്‍ഡിംഗ് - രണ്ടാം നില 
ചാലക്കുഴി റോഡ്
മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി. ഒ. 
തിരുവനന്തപുരം- 695011
ഫോണ്‍ : 0471-2554714,2554715, 2554716,ഫാക്സ് 91-471-2334317
ഇ-മെയില്‍ - kudumbashree@gmail.com, info@kudumbashree.org 
 

Location Mapഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം 695003
ഫോണ്‍: 0471 2773100
ഇ-മെയില്‍: ikm@ikm.gov.in
വെബ്സൈറ്റ് www.ikm.gov.in   ഭൂപടം 

അഹമ്മദ് കുരിക്കള്‍ സ്മാരക പഞ്ചായത്ത് ഭവന്‍ 
ഒബ്സര്‍വേറ്ററി ഹില്‍ , തിരുവനന്തപുരം - 33 
ഫോണ്‍ : 0471-2325185

മുനിസിപ്പല്‍ ഹൌസ്, 
ചിന്മയാ സ്ക്കൂളിന് സമീപം,
വെള്ളയമ്പലം, തിരുവനന്തപുരം - 10
ഫോണ്‍ : 0471-2725643