വകുപ്പുകള്‍

പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ ഡയറക്ടറേറ്റ്
 
പഞ്ചായത്ത് വകുപ്പ്‌
 
നഗരകാര്യ വകുപ്പ്‌
 
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ്
 
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം
 
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ്
 
പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ്‌ വിഭാഗം