ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നടത്തിപ്പ് തുക പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്

Posted on Monday, March 23, 2020

ശുചിത്വ മിഷന്‍ -ഹരിത കേരള മിഷന്‍ - ശുചിത്വ മാലിന്യ സംസ്കരണ ഉപമിഷന്‍ മാര്‍ഗ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ പ്രകാരം രൂപീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഹരിത സഹായ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ക്ലസ്റ്റര്‍ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ള നടത്തിപ്പ് തുക തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപന അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പുതുക്കി നിശ്ചയിച്ച ഉത്തരവ്