വിലാസം

തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ വകുപ്പ്

ഡോ. കെ ടി ജലീല്‍
തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ്-നാലാം നില
ഫോണ്‍: 9895073107, 0471 2512578
മെയില്‍ : drktjaleel1967@gmail.com
തിരുവനന്തപുരം - 695001 

ടി കെ ജോസ് ഐ എ എസ്
അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ്- നാലാം നില
റൂം നമ്പര്‍ 403
ഓഫീസ് ഫോണ്‍ :0471 2518163

ഡോ. ബി അശോക്‌  ഐ എ എസ്
ഗവണ്മെന്റ് സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (നഗരകാര്യ) വകുപ്പ്
റൂം നമ്പര്‍ : 201A
 2nd Floor, അനക്സ്-1, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോണ്‍ : 0471- 2333028, 2517214
മൊബൈല്‍: 9446366777

എ.അജിത് കുമാര്‍ ഐ എ എസ്
സെക്രട്ടറി
തദ്ദേശ സ്വയം ഭരണ (റൂറല്‍) വകുപ്പ്
റൂം നമ്പര്‍ : 404
ഒന്നാം നില, അനക്സ്-1, സെക്രട്ടേറിയറ്റ്
ഫോണ്‍ : 0471- 2517219
മൊബൈല്‍: 9447021100

വകുപ്പുകള്‍

പഞ്ചായത്ത് ഡയറക്ടര്‍
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മന്ദിരം, മ്യൂസിയം(പിഒ), തിരുവനന്തപുരം.
ഫോണ്‍ : 0471-2323286, 2321350, 2321053 , 2321280, 2321054  ഫാക്സ് : 0471-2323286, 2321350, 2321053
ഇ-മെയില്‍ - directorofpanchayat@gmail.com

നഗരകാര്യ ഡയറക്ടര്‍ 
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ :0471-2318896, 0471-2312886, ഫാക്സ് : 0471-2325708,
ഇ-മെയില്‍ - duatvpm@gmail.com

ഗ്രാമവികസനകമ്മീഷണര്‍, ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റ് 
സ്വരാജ് ഭവന്‍ നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ)
തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ :0471-2313882, 0471-2314526, ഫാക്സ് 0471-2317214 
ഇ-മെയില്‍ - crdkerala@gmail.com

ചീഫ് ടൌണ്‍ പ്ലാനര്‍ 
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ (പി ഒ), തിരുവനന്തപുരം - 695003 
ഫോണ്‍ : 0471-2721447, 0471-2726677
ഇ-മെയില്‍ - ctpkeralam@yahoo.co.in

ചീഫ് എഞ്ചിനീയര്‍, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനം എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം,
പബ്ലിക് ഓഫീസ് മന്ദിരം (ന്യൂ ബില്‍ഡിംഗ്), തിരുവനന്തപുരം - 33
ഫോണ്‍ : 0471-2324951 
ഇ-മെയില്‍ - celsgd@kerala.gov.in 

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങള്ക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഓംബുഡ്സ്മാന്‍ 
സാഫല്യം കോംപ്ലക്സ് (നാലാം നില),  
യൂണിവേഴ്സിറ്റി.പി.ഒ., പാളയം, തിരുവനന്തപുരം - 34
ഫോണ്‍ : ഓഫീസ്.0471-2333542, 0471-2330546, 0484-2430703
ഇ-മെയില്‍ - ombudsmanlsgi@gmail.com

തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ ട്രൈബ്യൂണല്‍
ട്രിഡ ബില്‍ഡിംഗ്, റി ഹാബിലിറ്റേഷന്‍ ബ്ളോക്ക് മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പി.ഒ,
തിരുവനന്തപുരം - 37
ഫോണ്‍ :    0471-2478394, 0471 2578449, 9447768394

സ്റ്റേറ്റ് പെര്‍ഫോമന്‍സ് ഓഡിറ്റ് ഓഫീസര്‍ 
റൂംനമ്പര്‍ .306.എ 
സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അനക്സ്- മൂന്നാം നില 
തിരുവനന്തപുരം
ഫോണ്‍ : 0471-2335413, 2518886 
ഇ-മെയില്‍ spaokerala@gmail.com

അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

ഇന്‍ഫര്‍മേഷന്‍ കേരള മിഷന്‍
സ്വരാജ് ഭവന്‍, നന്തന്‍കോട്, കവടിയാര്‍ പി.ഓ, തിരുവനന്തപുരം 695003
ഫോണ്‍: 0471 2773100
ഇ-മെയില്‍: ikm@ikm.gov.in
വെബ്സൈറ്റ് www.ikm.gov.in