പബ്ളിക്കേഷന്‍സ്

 
പഞ്ചായത്ത് രാജ് മാസിക
 
തദ്ദേശകം
 
ഗ്രാമഭൂമി (ദ്വൈമാസിക)