തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ വെബ്സൈറ്റ്‌

നമ്പർ തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനം കോഡ് വെബ്സൈറ്റ്‌
1 അടാട്ട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G080601 www.lsgkerala.in/adatpanchayat
2 ആദിച്ചനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G021004 www.lsgkerala.in/adichanalloorpanchayat
3 അടിമാലി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B060100 www.lsgkerala.in/adimalyblock
4 അടിമാലി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060101 www.lsgkerala.in/adimalypanchayat
5 അടൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി M030100 adoormunicipality.lsgkerala.gov.in
6 അഗളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090601 www.lsgkerala.in/agalipanchayat
7 ഐക്കരനാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G071005 www.lsgkerala.in/aikaranadpanchayat
8 അജാനൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G140402 www.lsgkerala.in/ajanurpanchayat
9 അകലക്കുന്നം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G050701 www.lsgkerala.in/akalakunnampanchayat
10 അകത്തേത്തറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G091301 www.lsgkerala.in/akathetharapanchayat
11 ആല ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G040804 www.lsgkerala.in/alapanchayat
12 അളഗപ്പനഗര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G081101 www.lsgkerala.in/alagappanagarpanchayat
13 ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G060404 www.lsgkerala.in/alakodepanchayat
14 ആലക്കോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G130308 www.lsgkerala.in/alakode
15 ആലംകോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G101501 www.lsgkerala.in/alamkodepanchayat
16 അലനല്ലൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G090501 www.lsgkerala.in/alanallurpanchayat
17 ആലങ്ങാട് ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് B070200 www.lsgkerala.in/alangadblock
18 ആലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G070203 www.lsgkerala.in/alangadpanchayat
19 ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് G020105 www.lsgkerala.in/alappadpanchayat
20 ആലപ്പുഴ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് D040000 www.lsgkerala.in/alappuzha