എം.ജി.എന്‍ .ആര്‍.ഇ.ജി.എസ് - സംസ്ഥാന മിഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു

Posted on Friday, March 13, 2020

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴില്‍ ഉറപ്പു പദ്ധതി സംസ്ഥാന മിഷന്‍ ഓഫീസിലേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അസിസ്റ്റന്റ് തസ്തികയിലേക്കുള്ള അപേക്ഷ ക്ഷണിക്കുന്നു