ഡിഡിപി എറണാകുളം - പഞ്ചായത്ത് ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ ഓഫീസിൽ 2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ വാഹനം പ്രതിമാസ വാടകയിൽ നൽകുന്നതിന് തയാറുള്ള ഉടമകളിൽ നിന്നും ക്വട്ടേഷൻ ക്ഷണിക്കുന്നു