ഉപയോഗപ്രദമായ കണ്ണികള്‍

കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വെബ്സൈറ്റ്
ഭാരത സര്‍ക്കാര്‍ https://www.india.gov.in
പഞ്ചായത്ത് രാജ് മന്ത്രാലയം http://www.panchayat.gov.in
ഗ്രാമ വികസന മന്ത്രാലയം http://rural.nic.in
നഗര വികസന മന്ത്രാലയം http://moud.gov.in
ധനകാര്യ മന്ത്രാലയം http://www.finmin.nic.in
വിവര സാങ്കേതിക മന്ത്രാലയം http://mib.nic.in
നിയമ മന്ത്രാലയം http://lawmin.nic.in
പ്രധാന മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് http://www.pmindia.gov.in
സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍  
കേരള സര്‍ക്കാര്‍ http://www.kerala.gov.in
കേരള മുഖ്യമന്ത്രി http://www.keralacm.gov.in
ധനകാര്യ വകുപ്പ് http://finance.kerala.gov.in
വിവര സാങ്കേതിക വിദ്യാ വകുപ്പ് http://www.itmission.kerala.gov.in
തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ് https://lsgkerala.gov.in
കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഡിസ്ആസ്റ്റര്‍ മാനേജ്മെന്റ് http://sdma.kerala.gov.in
ട്രെഷറി വകുപ്പ് https://www.treasury.kerala.gov.in/treasury_site
പോലീസ് വകുപ്പ് http://www.keralapolice.org
അനുബന്ധ വകുപ്പുകള്‍  
പഞ്ചായത്ത്‌ വകുപ്പ് https://dop.lsgkerala.gov.in
ഗ്രാമ വികസന വകുപ്പ് http://rdd.kerala.gov.in
നഗര കാര്യ വകുപ്പ് http://urbanaffairskerala.org
നഗര ഗ്രാമാസൂത്രണ വകുപ്പ് http://www.townplanning.kerala.gov.in
എഞ്ചിനീയറിംഗ് വിഭാഗം http://www.celsgd.com
കേരള സംസ്ഥാന ഓഡിറ്റ്‌ വകുപ്പ് http://www.lfa.kerala.gov.in
അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍  
കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ് http://spb.kerala.gov.in
ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി http://www.cleankeralacompany.com
ഡീലിമിട്ടേഷന്‍ കമ്മീഷന്‍ http://delimitation.lsgkerala.gov.in
ഇന്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍ - ഐ.കെ.എം. http://www.ikm.gov.in
കേരള ഇന്‍സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലോക്കല്‍ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷന്‍ - കില http://kila.ac.in
കേരള ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് സര്‍വ്വീസ് ഡെലിവറി പ്രോജക്ട് - തദ്ദേശമിത്രം http://www.klgsdp.org
കേരള റൂറല്‍ എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആന്റ് വെല്‍ഫെയര്‍ സൊസൈറ്റി - ക്രൂസ്  
കുടുംബശ്രീ http://www.kudumbashree.org
ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കമ്മീഷന്‍ https://lgc.lsgkerala.gov.in
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍  
സംസ്ഥാന തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ http://www.sec.kerala.gov.in
ശുചിത്വ മിഷന്‍ http://sanitation.kerala.gov.in
ഇ-ഗവേര്‍ണന്‍സ് പദ്ധതികള്‍  
ഇ-ഡിസ്റ്റ്റിക്റ്റ് https://edistrict.kerala.gov.in
ഇ-കോര്‍ട്ട് http://ecourts.gov.in
ഇ-ടെണ്ടര്‍ https://etenders.kerala.gov.in
ഇ-ഓഫീസ് http://eoffice.kerala.gov.in
അക്ഷയ http://www.akshaya.kerala.gov.in
പരാതി പരിഹാരം - ഫോര്‍ ദി പീപ്പിള്‍ (തദ്ദേശ ഭരണ വകുപ്പ്) https://pglsgd.kerala.gov.in
നേരിട്ടുള്ള ആനുകൂല്യം കൈമാറ്റം https://dbt.lsgkerala.gov.in
പ്രാദേശിക സര്‍ക്കാര്‍ ഡയറക്ടറി http://lgdirectory.gov.in
ഏരിയ പ്രൊഫൈലര്‍ http://areaprofiler.gov.in
സിവില്‍ രജിസ്ട്രറേഷന്‍ സിസ്റ്റം (സേവന) https://cr.lsgkerala.gov.in
സാമൂഹ്യ സുരക്ഷാ പെന്‍ഷന്‍ (സേവന പെന്‍ഷന്‍) https://welfarepension.lsgkerala.gov.in
കെട്ടിട നിര്‍മ്മാണ പെര്‍മിറ്റ്‌ (സങ്കേതം) https://buildingpermit.lsgkerala.gov.in
കെട്ടിട നികുതി (സഞ്ചയ) https://sanchaya.lsgkerala.gov.in
പ്ലാന്‍ സ്പേസ് http://www.planspace.kerala.gov.in
പദ്ധതികളും സ്കീമുകളും  
ലൈഫ് മിഷന്‍ https://lifemission.lsgkerala.gov.in
ഹരിത കേരളം മിഷന്‍ http://haritham.kerala.gov.in
മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി http://www.nregs.kerala.gov.in
പ്രധാനമന്ത്രി ആവാസ് യോജന - ഗ്രാമീൺ http://iay.nic.in
ഇന്ദിരാ ആവാസ് യോജന  
മഹാത്മാ ഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി http://www.nrega.nic.in
പ്രധാനമന്ത്രി ഗ്രാമീണ സടക് യോജന http://omms.nic.in
ഇന്റഗ്രേറ്റ്ഡ്‌ വാട്ടർഷെഡ്‌ മാനേജ്മെന്റ് പ്രോഗ്രാം http://slna.kerala.gov.in
സൻസദ് ആദർശ് ഗ്രാമ യോജന http://www.saanjhi.gov.in
നാഷണൽ റർബൻ മിഷൻ http://rurban.gov.in
ആജീവിക http://aajeevika.gov.in
മഹിളാ കിസാൻ സശാക്തീകരൺ പരിയോജന http://www.mksp.in
ഇന്ത്യ പഞ്ചായത്ത് നോളെജ് പോര്‍ട്ടല്‍ http://www.panchayatgyan.gov.in
യൂണികോട് കണ്‍വെര്‍ട്ടര്‍  
യൂണികോട് കണ്‍വെര്‍ട്ടര്‍ http://lsgkerala.gov.in/unicode/