അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങള്‍

കേരള സംസ്ഥാന ആസൂത്രണ ബോര്‍ഡ്
 
ഇന്‍ഫര്‍‌മേഷന്‍ കേരളാ മിഷന്‍
 
ലോക്കല്‍ ഗവണ്‍മെന്‍റ് കമ്മീഷന്‍
 
കുടുംബശ്രീ
 
കില
ശുചിത്വ മിഷന്‍
 
കെ.എല്‍.ജി.എസ്.ഡി.പി
 
ക്രൂസ്
 
ഓംബുഡ്സ്മാന്‍
 
ക്ലീന്‍ കേരള കമ്പനി