തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 19 29 1 1 0 0 50
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 167 191 13 13 1 2 387
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 197 156 7 9 0 1 370
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 21 15 0 3 0 0 39
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 1003 1124 80 75 14 14 2310
1200 21865 1407 1515 101 101 15 17 3156