തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2020 || 2015|| 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 157 174 331 12 49
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 937 1118 2055 129 367
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1377 1664 3041 70 342
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 152 186 338 5 38
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7204 8717 15921 831 2271
1200 21865 9827 11859 21686 1047 3067