തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2010 || 2020|| 2015

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 332 160 171 331 14 68
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2095 963 1115 2078 145 570
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 60 2216 1055 1143 2198 57 324
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 5 359 172 187 359 5 40
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 978 16680 7814 8827 16641 941 3776
1209 21682 10164 11443 21607 1162 4778