തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2020

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 144 151 17 14 5 0 331
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 806 1003 145 76 20 11 2061
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1405 1421 110 111 7 7 3061
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 157 157 11 12 0 0 337
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 6623 7362 965 742 139 103 15934
1200 21865 9135 10094 1248 955 171 121 21724