തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2015 || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് - 2010

ക്രമ നം തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം മെമ്പര്‍മാരുടെ എണ്ണം മേയര്‍ / ചെയര്‍മാന്‍ / പ്രസിഡൻറ് സ്റ്റാന്‍ഡിംഗ് കമ്മിറ്റി ചെയര്‍മാന്‍
പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 157 174 331 14 70
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 949 1126 2075 140 556
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1461 1615 3076 81 486
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 190 222 412 5 47
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 7222 8714 15936 883 3507
1200 21865 9979 11851 21830 1123 4666