തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2015

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 143 149 17 16 4 2 331
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 853 971 155 64 20 11 2074
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1409 1429 109 112 9 7 3075
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 194 192 11 15 0 0 412
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 6624 7363 966 739 141 101 15934
1200 21865 9223 10104 1258 946 174 121 21826