തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2015

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 143 149 17 16 4 2 331
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 847 967 154 63 20 11 2062
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 1408 1432 109 112 9 7 3077
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 193 192 12 15 0 0 412
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 6617 7357 967 737 141 102 15921
1200 21865 9208 10097 1259 943 174 122 21803