തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2015

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 8 3 1 1 0 0 13
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 66 61 8 4 2 1 142
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 37 38 1 3 1 0 80
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 3 3 0 0 0 0 6
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 434 378 27 37 7 9 892
1200 21865 548 483 37 45 10 10 1133