തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ -2015

ക്രമ നം. തരം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എണ്ണം വാര്‍ഡുകളുടെ എണ്ണം ജനറല്‍ വനിത എസ് സി എസ് സി വനിത എസ് ടി എസ് ടി വനിത ആകെ
1 ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് 14 331 0 0 0 0 0 0 0
2 ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് 152 2080 0 0 0 0 0 0 0
3 മുനിസിപ്പാലിറ്റി 87 3078 0 0 0 0 0 0 0
4 കോര്‍പ്പറേഷന്‍ 6 414 0 0 0 0 0 0 0
5 ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് 941 15962 0 0 0 0 0 0 0
1200 21865 0 0 0 0 0 0 0