തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 അഴീക്കല്‍-എ ടി ഷൈമ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
2 അഴീക്കല്‍-ബി പ്രേമചന്ദ്രന്‍ ടി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 അഴീക്കല്‍-സി സി. ബേബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
4 അഴീക്കല്‍-ഡി ശ്യാംകുമാര്‍. എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
5 അഴീക്കല്‍-ഇ പ്രജിത്ത്. വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 ശ്രായിക്കാട് മായ.റ്റി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
7 പറയകടവ് ലിജു. പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
8 കുഴിത്തുറ രമ്യ. ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 ആലപ്പാട് പ്രസീതകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
10 ചെറിയഴീക്കല്‍-എ ഉല്ലാസ്. യു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 ചെറിയഴീക്കല്‍-ബി ഷിജി. എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 ചെറിയഴീക്കല്‍-സി സരിത. സി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 കൊച്ച് ഓച്ചിറ കെ. ഹജിത മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 പണ്ടാരതുരുത്ത്-എ എന്‍. ബിജു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
15 മൂക്കുംപുഴ ഉദയകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 വെള്ളനാതുരുത്ത് സുജിമോള്‍ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത