ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സരിത. സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ചെറിയഴീക്കല്‍-സി
മെമ്പറുടെ പേര് സരിത. സി
വിലാസം പനയറ, ചെറിയഴീക്കല്‍, ചെറിയഴീക്കല്‍-690573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8848685308
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രി ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം