ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ആലപ്പാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രസീതകുമാരിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ആലപ്പാട്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രസീതകുമാരി
വിലാസം ശ്രീനികേതനം, ആലപ്പാട്, ചെറിയഴീക്കല്‍-690573
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9747651101
വയസ്സ് 43
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം വി എച്ച് എസ് ഇ
തൊഴില്‍ ഗൃഹഭരണം