തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഈയ്യക്കോട് സുമേഷ് എം.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
2 മുക്കുന്നം രജിത കുമാരി പി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
3 ആനപ്പാറ വത്സ കെ.കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പാങ്ങലുകാട്‌ മധു കെ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 ദര്‍പ്പക്കാട്‌ റസീന കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 കൊണ്ടോടി കുമ്മിള്‍ ഷമീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 മങ്കാട് ഇര്‍ഷാദ് എ.എം മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
8 കുമ്മിള്‍ നോര്‍ത്ത് നിഫാല്‍ ബി.എച്ച് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 കുമ്മിള്‍ ജ്യോതി എം.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 തച്ചോണം രജി കുമാരി എല്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
11 മുല്ലക്കര കൃഷ്ണ പിള്ള കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
12 വട്ടത്താമര ബീന ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 സംബ്രമം ശശി കുമാര്‍ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 പുതുക്കോട് ശാലിനി വി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത