ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

കൃഷ്ണ പിള്ള കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 11
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മുല്ലക്കര
മെമ്പറുടെ പേര് കൃഷ്ണ പിള്ള കെ
വിലാസം നന്ദനം, അമ്പലംമുക്ക്, കുമ്മിള്‍-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745777486
വയസ്സ് 58
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ പെന്‍ഷണര്‍