ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ശശി കുമാര്‍ പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 13
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് സംബ്രമം
മെമ്പറുടെ പേര് ശശി കുമാര്‍ പി
വിലാസം സൂര്യാസ്, സംബ്രമം, വട്ടത്താമര-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8281194863
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ നിര്‍മ്മാണ തൊഴിലാളി