ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുമ്മിള്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രജി കുമാരി എല്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 10
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് തച്ചോണം
മെമ്പറുടെ പേര് രജി കുമാരി എല്‍
വിലാസം കിഴക്കതില്‍ വീട്, തച്ചോണം, വട്ടത്താമര-691536
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9745023269
വയസ്സ് 39
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ കര്‍ഷക തൊഴിലാളി