തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - നെടുമ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പഴങ്ങാലം നോർത്ത് എം റഹിം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 നല്ലില ഷീല മനോഹരൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
3 നല്ലില ഈസ്റ്റ് അജിത ബി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
4 പുലിയില നോർത്ത് ബി സുധാകരൻ നായർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
5 പുലിയില സുമ മോഹനൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 ഇളവൂർ കെ ഉഷാകുമാരി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
7 പള്ളിമൺ നോർത്ത് ശോഭനകുമാരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 മലേവയൽ ആർ ബ്രൈറ്റ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 മിയ്യണ്ണൂർ ലിജു പി ആർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
10 വെളിച്ചിക്കാല ഷെമീർ എ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 കുണ്ടുമൺ കെ ഷാനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
12 പള്ളിമൺ കെ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 കുളപ്പാടം സൌത്ത് ആരിഫ സജീവ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
14 മുട്ടയ്ക്കാവ് നോർത്ത് അബ്ദുൽ റഹിം വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 മുട്ടയ്ക്കാവ് സൌത്ത് ബിനുജ നാസറുദ്ദീൻ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 മുട്ടയ്ക്കാവ് വെസ്റ്റ് സുജ ബിജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
17 നെടുമ്പന സൌത്ത് ഹാഷിം എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
18 കുളപ്പാടം നോർത്ത് ശിവദാസൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
19 നെടുമ്പന അനിൽ കുമാർ പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
20 കളയ്ക്കൽ റജില ഷാജഹാൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
21 നെടുമ്പന നോർത്ത് ഗൌരിപ്രിയ ജെ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
22 പഴങ്ങാലം സൗത്ത് ഗരിജാകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
23 പഴങ്ങാലം താജ് കുമാർ പി ആർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍