തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - മൈനാഗപ്പള്ളി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് അബ്ദുള്‍ മനാഫ്.എ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
2 വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി കിഴക്ക് പി.എം.സെയ്ദ് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 വടക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി തെക്ക് ജലജ രാജേന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
4 ഇടവനശ്ശേരി പടിഞ്ഞാറ് ഉഷാകുമാരി.ബി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
5 ഇടവനശ്ശേരി കിഴക്ക് സജിമോന്‍.ആര്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി ജനറല്‍
6 ഇടവനശ്ശേരി തെക്ക് ഷാജി.സി.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 വേങ്ങ വടക്ക് ഷിജിന നൌഫല്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 വേങ്ങ റാഫിയ.എസ്.ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
9 വേങ്ങ കിഴക്ക് അഡ്വ. അനിത.ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
10 വേങ്ങ തെക്ക് ബി.സേതുലക്ഷ്മി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
11 കോവൂര്‍ കിഴക്ക് രജനി സുനില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
12 കോവൂര്‍ ലാലിബാബു വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 കിഴക്കേക്കര വടക്ക് വര്‍ഗ്ഗീസ് തരകന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 കിഴക്കേക്കര തെക്ക് രാധിക ഓമനക്കുട്ടന്‍.ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
15 കടപ്പ തെക്ക് ഷീബസിജു മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
16 കടപ്പ ബിജികുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 കടപ്പ കിഴക്ക് ബിന്ദു മോഹന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 കടപ്പ പടിഞ്ഞാറ് അനന്ദു.സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
19 കടപ്പ വടക്ക് മൈമൂനത്ത് മെമ്പര്‍ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
20 തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി കിഴക്ക് ആര്‍.ബിജുകുമാരന്‍ പിളള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
21 തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി പടിഞ്ഞാറ് അജിമോന്‍.പി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
22 തെക്കന്‍ മൈനാഗപ്പള്ളി ഷഹുബാനത്ത്.വൈ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍