തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 കോട്ടുവന്‍ക്കോണം രാഖി ആര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 മുക്കട വി ജി ജയ വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ വനിത
3 കൂനംകുളം പ്രദീപ് വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
4 പുത്തന്‍കുളം രമ്യ എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
5 ഊന്നിന്‍മൂട് എസ് ലൈല മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 ഈഴംവിള ഷൈജു ബാലചന്ദ്രന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
7 പൂതക്കുളം പ്രകാശ് കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി
8 എച്ച്.എസ്.വാര്‍ഡ് മഞ്ജുഷ സി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത
9 പുന്നേക്കുളം ഡി സുരേഷ് കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 ഇടയാടി മനീഷ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
11 സ്റ്റേഡിയം പ്രസന്നകുമാരി എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
12 നെല്ലേറ്റില്‍ അന്‍സാരി ഫസില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
13 മാവിള സുനില്‍കുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ഇടവട്ടം സജീഷ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
15 കലയ്ക്കോട് ജീജ സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
16 പി.എച്ച്.സി അമ്മിണി അമ്മ എസ് പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
17 പെരുംകുളം സീന ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 ഞാറോഡ് ഷാജികുമാര്‍ ആര്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍