ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജീഷ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇടവട്ടം
മെമ്പറുടെ പേര് സജീഷ്
വിലാസം സജീഷ് ഭവന്‍, പൂതക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995063593
വയസ്സ് 49
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ ബിസിനസ്സ്