ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

പൂതക്കുളം ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രദീപ് വിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കൂനംകുളം
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രദീപ് വി
വിലാസം പ്രഭ സദനം, പൂതക്കുളം, പൂതക്കുളം-691302
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9847263645
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം റ്റി.റ്റി.ഐ
തൊഴില്‍ കൃഷി