തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ചിതറ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഐരക്കുഴി രാജീവ് കൂരാപ്പള്ളി മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
2 ചിതറ ലക്ഷ്മി പ്രസാദ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
3 വേങ്കോട് ആര്‍.എം.രജിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
4 വളവുപച്ച പേഴുംമൂട് സണ്ണി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
5 അരിപ്പല്‍ പ്രിജിത്ത്.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
6 കാരറ സി.കവിത മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 മടത്തറ വളവുപച്ച സന്തോഷ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
8 മുളളിക്കാട് മടത്തറ അനില്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
9 കൊല്ലായില്‍ ജനനി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 സത്യമംഗലം രത്നമണി.ജി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
11 ചക്കമല എം.എസ്.മുരളി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 കിളിത്തട്ട് എസ്.ഷിബു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി
13 കുറക്കോട് ചിതറ മുരളി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
14 ചിറവൂര്‍ മിനി ഹരികുമാര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
15 മാങ്കോട് അമ്മൂട്ടി മോഹനന്‍ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
16 ഇരപ്പില്‍ എ.അന്‍സാര്‍‍‍‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 വട്ടമുറ്റം സിന്ധു.പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 പുതുശ്ശേരി സിന്ധു.വി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
19 മതിര എന്‍.എസ് ഷീന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
20 മന്ദിരംകുന്ന് എസ്.പ്രസന്ന മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി വനിത
21 കനകമല സിനി.എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
22 തൂറ്റിക്കല്‍ സാരംഗി ജോയ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
23 മുതയില്‍ ഹുമയൂണ്‍ കബീര്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍