തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 പ്രയാര്‍ തെക്ക് എ ബിന്ദു.പി. മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
2 പ്രയാര്‍ തെക്ക് ബി രാജു കെ.എം മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
3 പ്രയാര്‍ തെക്ക് സി സജീവ്‌ ഓണംപിള്ളി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 പ്രയാര്‍ തെക്ക് ഡി അംബുജാക്ഷി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
5 പ്രയാര്‍ തെക്ക് ഇ സുഭദ്രകുമാരി ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
6 വരവിള -എ ബി.ഷീജ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
7 പെരിനാട് -ബി മെഹര്‍ഷാദ് എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
8 പെരുമാന്തഴ -എ ബിപിന്‍രാജ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
9 വരവിള-ബി സിന്ധു മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 പെരുമാന്തഴ-ബി പി.തങ്കമണി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
11 ക്ലാപ്പന കിഴക്ക്‌ വി.ആര്‍..അനുരാജ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
12 ക്ലാപ്പന തെക്ക്‌ പി.പ്രസന്ന മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 ക്ലാപ്പന വടക്ക്‌ -എ മിനിമോള്‍ ഒ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
14 ക്ലാപ്പന വടക്ക്‌ -ബി റംഷാദ് ബി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
15 പെരിനാട്-എ നകുലന്‍ കെ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍