ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബി.ഷീജവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 6
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വരവിള -എ
മെമ്പറുടെ പേര് ബി.ഷീജ
വിലാസം കൊന്നയില്‍, വരവിള, വരവിള-690528
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9995593529
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം ബിരുതം
തൊഴില്‍ സ്വകാര്യ സ്കൂള്‍ അദ്ധ്യാപിക