ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ബിപിന്‍രാജ്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 8
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പെരുമാന്തഴ -എ
മെമ്പറുടെ പേര് ബിപിന്‍രാജ്
വിലാസം വിപിന്‍രാജ്, വരവിള, വരവിള-690528
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9633551421
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം എസ്.എസ്.എല്‍.സി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍