ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സജീവ്‌ ഓണംപിള്ളിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പ്രയാര്‍ തെക്ക് സി
മെമ്പറുടെ പേര് സജീവ്‌ ഓണംപിള്ളി
വിലാസം ഓണംമ്പിള്ളി, ആലുംപീടിക, ആലുംപീടിക-690547
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9744631209
വയസ്സ് 48
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്രീ-ഡിഗ്രി
തൊഴില്‍ സാമൂഹിക പ്രവര്‍ത്തകന്‍