ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ക്ളാപ്പന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സിന്ധുവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 9
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് വരവിള-ബി
മെമ്പറുടെ പേര് സിന്ധു
വിലാസം മഞ്ഞാടി കിഴക്കതില്‍, വരവിള, വരവിള-690528
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8086793378
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ അവിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്‌ ടു
തൊഴില്‍ ഇല്ല