തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഏഴാംമൈല്‍ ബിജു.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
2 മാനാമ്പുഴ ഡാനിയേല്‍ തരകന്‍ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
3 നിലയ്ക്കല്‍ മജീന ദിലീപ് മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ വനിത
4 തലയാറ്റ് ബിനേഷ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
5 തെറ്റിമുറി അമല്‍ രാജ്. ആര്‍ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി
6 കീച്ചപ്പള്ളില്‍ രതീഷ്.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
7 ഐവര്‍കാല നടുവില്‍ രശ്മി രഞ്ജിത്ത് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) എസ്‌ സി വനിത
8 പുത്തനമ്പലം ഈസ്റ്റ് അനീഷ്യ കെ.ജി മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
9 പുത്തനമ്പലം വല്‍സല കുമാരി.കെ പ്രസിഡന്റ് സി.പി.ഐ (എം) വനിത
10 നാട്ടിശ്ശേരി രാജന്‍ നാട്ടിശ്ശേരി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
11 നെടിയവിള കിഴക്ക് അനില എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
12 ആറ്റുകടവ് ബി.അരുണാമണി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
13 നെടിയവിള ഠൌണ്‍ പ്രഭാകുമാരി.എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
14 തുരുത്തിക്കര കിഴക്ക് ശ്രീലേഖ.റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
15 തുരുത്തിക്കര പടിഞ്ഞാറ് റെജികുര്യന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
16 കുന്നത്തൂര്‍ പടിഞ്ഞാറ് ഷീജാരാധാകൃഷ്ണന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
17 ഭൂതക്കുഴി സൂര്യ ജെ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി എസ്‌ സി വനിത