ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രശ്മി രഞ്ജിത്ത്വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 7
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഐവര്‍കാല നടുവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് രശ്മി രഞ്ജിത്ത്
വിലാസം കൊയ്പ്പള്ളിവിള ലക്ഷം വീട്, ഐവര്കാല നടുവില്‍, ഐവര്‍കാല കിഴക്ക്-691507
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8589911260
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പിഡിസി
തൊഴില്‍ സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തക