ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

കുന്നത്തൂര്‍ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

സൂര്യ ജെ



വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 17
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഭൂതക്കുഴി
മെമ്പറുടെ പേര് സൂര്യ ജെ
വിലാസം തോണ്ടലില്‍ പുത്തന്‍ വീട്, കുന്നത്തൂര്‍, കുന്നത്തൂര്‍ കിഴക്ക്-690540
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9061560594
വയസ്സ് 27
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം പ്ലസ്ടു
തൊഴില്‍ പൊതുപ്രവര്ത്തനം