തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ഇരവിച്ചിറ പടിഞ്ഞാറ് മിനു എസ് മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
2 ഇരവിച്ചിറ ബിജു രാജന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 ഇരവിച്ചിറ നടുവില്‍ ഗീതാകുമാരി പി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 ത്യക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക് പ്രിയങ്ക പി കെ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
5 ഇരവിച്ചിറ കിഴക്ക് ഷീജ ബീഗം ജെ മെമ്പര്‍ കെ.സി (എം) വനിത
6 ഇഞ്ചക്കാട് വടക്ക് എസ്.ശിവപ്രസാദന്‍ പിള്ള മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ ജനറല്‍
7 ത്യക്കുന്നപ്പുഴ ഗീതാഭായി റ്റി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 ഇഞ്ചക്കാട് സജീവ് കുമാര്‍ എസ് മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
9 ആയിക്കുന്നം സി മിനികുമാരി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ വനിത
10 ത്യക്കുന്നപ്പുഴ തെക്ക് എം അബ്ദുള്‍ ലത്തീഫ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
11 ഇരവിച്ചിറ തെക്ക് ശ്രീജ എസ് കെ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
12 പതാരം ഷീജ എന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
13 കുമരഞ്ചിറ ദീപ ഡി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
14 കിടങ്ങയം കന്നിമേല്‍ ഉണ്ണി എന്‍ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി
15 കിടങ്ങയം നടുവില്‍ മായാ വേണുഗോപാല്‍ മെമ്പര്‍ ആര്‍.എസ്.പി വനിത
16 കിടങ്ങയം വടക്ക് രാജി വി സി മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍