ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഗീതാകുമാരി പിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 3
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ഇരവിച്ചിറ നടുവില്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഗീതാകുമാരി പി
വിലാസം കൃഷ്ണ കൃപ, ഇരവിച്ചിറ നടുവില്‍, ശൂരനാട്-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9526761030
വയസ്സ് 47
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍