ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

പ്രിയങ്ക പി കെവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 4
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് ത്യക്കുന്നപ്പുഴ വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് പ്രിയങ്ക പി കെ
വിലാസം വാറുതുണ്ടില്‍, ഇരവിച്ചിറ കിഴക്ക്, -690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9746265932
വയസ്സ് 33
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍