ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഉണ്ണി എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 14
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങയം കന്നിമേല്‍
മെമ്പറുടെ പേര് ഉണ്ണി എന്‍
വിലാസം പാലവിള വടക്കതില്‍, ശൂരനാട്തെക്ക്, പതാരം-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9605347224
വയസ്സ് 45
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ പുരുഷന്‍
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍