ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

ഷീജ എന്‍വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 12
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് പതാരം
മെമ്പറുടെ പേര് ഷീജ എന്‍
വിലാസം കൊല്ലന്‍റയ്യത്ത് പടിഞ്ഞാറ്റതില്‍, പതാരം, പതാരം-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 8943103323
വയസ്സ് 35
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍