ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ - 2020

ശൂരനാട് സൌത്ത് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് (കൊല്ലം) മെമ്പറുടെ വിവരങ്ങള്‍ ( 2020 ല്‍ ) :

രാജി വി സിവാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ 16
വാര്‍ഡിൻറെ പേര് കിടങ്ങയം വടക്ക്
മെമ്പറുടെ പേര് രാജി വി സി
വിലാസം ഭാസുരാലയം, കിടങ്ങയം വടക്ക്, പതാരം-690522
ഫോൺ
മൊബൈല്‍ 9961350095
വയസ്സ് 36
സ്ത്രീ/പുരുഷന്‍ സ്ത്രീ
വിവാഹിക അവസ്ഥ വിവാഹിത (ന്‍ )
വിദ്യാഭ്യാസം
തൊഴില്‍