തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് -2020

കൊല്ലം - പോരുവഴി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് || സ്റ്റാൻഡിംഗ് കമ്മിറ്റി

വാര്‍ഡ്‌ നമ്പര്‍ വാര്‍ഡിൻറെ പേര് മെമ്പര്‍മാര്‍ സ്ഥാനം പാര്‍ട്ടി സംവരണം
1 ചാത്താകുളം രാജേഷ് ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
2 മലനട അരുൺ ഉത്തമൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
3 മൂവക്കോട് പ്രദീപ് പി.എസ് മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ ജനറല്‍
4 മണ്ണാറോഡ് ശാന്ത കെ മെമ്പര്‍ സ്വതന്ത്രന്‍ എസ്‌ സി വനിത
5 ഇടയ്ക്കാട് നമ്പൂരേത്ത് തുളസീധരൻ പിള്ള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
6 കോളേജ് വാര്‍ഡ് സ്മിത ആർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി വനിത
7 വായനശാല വാര്‍ഡ് ശ്രീത സുനിൽ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
8 അമ്പലത്തുംഭാഗം നിഖിൽ മനോഹർ മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
9 ചാങ്ങയില്‍കാവ് ജി. മോഹനൻപിള്ള മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) ജനറല്‍
10 ബ്ലോക്ക് ആഫീസ് വാര്‍ഡ് രാജേഷ് വരവിള മെമ്പര്‍ ബി.ജെ.പി ജനറല്‍
11 ശാസ്താംനട ബിനു മംഗലത്ത് പ്രസിഡന്റ് ഐ.എന്‍.സി ജനറല്‍
12 കമ്പലടി പ്രസന്ന മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ എസ്‌ സി വനിത
13 മൈലാടുംകുന്ന് നസിയത്ത് ഷിഹാബ് മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വനിത
14 കമ്പലടി വടക്ക് നസീറബീവി ബി.എസ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ്‌ ഐ യു എം.എല്‍ വനിത
15 മയ്യത്തുംകര അൻസി നസീർ മെമ്പര്‍ എസ്.ഡി.പി.ഐ വനിത
16 പള്ളിമുറി പ്രിയ സത്യൻ മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി വനിത
17 നടുവിലേമുറി വിനു ഐ നായർ മെമ്പര്‍ സി.പി.ഐ (എം) വനിത
18 വടക്കേമുറി പി.കെ രവി മെമ്പര്‍ ഐ.എന്‍.സി എസ്‌ സി